เข้าสู่ระบบ

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.3 ชุดที่ 1
อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2016
โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 จำนวนทั้งหมด 177 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันเสาร์ ที่ 26... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ม.3 ชุดที่ 2
อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2016
ภาพกิจกรรม ชุดที่ 2  คลิก
รูปภาพ
นักเรียนได้รับทุนการศึกษา จากคุณภนชัช สิงหราไชย
อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2016
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากคุณภนชัช สิงหราไชย กัปตัน บริษัท ไทยสไมล์ แอร์เวย์ ทุนละ 2,000 บาท1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำสอนทา ม. 1/22. เด็กหญิงมัญจุกานต์  สิงหราไชย ม. 3/43. นางสาวปริยาภัทร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 59
อังคาร, 22 พฤศจิกายน 2016
  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา    ในระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ถวายทานสลากภัต 59
เสาร์, 05 พฤศจิกายน 2016
      สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ในชีวิตประจำวัน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
อังคาร, 01 พฤศจิกายน 2016
      โรงเรียนนาน้อยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้เแจงนโยบายของโรงเรียน และให้ผู้ปกครองได้พบปะครูที่ปรึกษา ในวันเสาร์ ที่่ 29 ตุลาคม ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันปิยมหาราช 2559
อังคาร, 01 พฤศจิกายน 2016
   โรงเรียนนาน้อยนำโดย ท่านผู้อำนวยการประเทือง ชอบธรรม คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาน้อย รวมงาน วันปิยมหาราช... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กีฬาสี 59
อังคาร, 01 พฤศจิกายน 2016
         โรงเรียนนาน้อย จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ประกอบด้วย 5 คณะสี คือ สีเขียว สีแดง สีฟ้า สีเหลือง และ สีแสด โดยจัดการแข่งขันแยกตามระดับชั้น ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อบรมพัฒนาคุณภาพโภชนาการ
พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2016
       โรงเรียนนาน้อยดำเนินการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพโภชนาการสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน... อ่านเพิ่มเติม...รูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...

ขณะนี้
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
295725
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน50
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้362
เดือนนี้เดือนนี้93
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด295725