NanoiChannel

เข้าสู่ระบบภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
กรีฑาสี 2558
จันทร์, 28 กันยายน 2015
     โรงเรียนนาน้อยจัดการแข่งขันกรีฑาสีประกอบด้วย คณะนักเรียน จำนวน 6 คณะสี ในวันจันทร์                  ที่ 28 กันยายน 2558 ณ สนามโรงเรียนนาน้อยภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ค่ายคอมพิวเตอร์ 58
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ จัดค่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในด้านกราฟิก และมัลติมีเดีย ในระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
พุธ, 12 สิงหาคม 2015
      โรงเรียนนาน้อยประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นาถ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เสาร์, 08 สิงหาคม 2015
     สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาน้อย จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเสียวดอกขาว โรงเรียนนาน้อยภาพกิจกรรม  คลิก
รูปภาพ
อบรมแกนนำ V -star
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
    โรงเรียนนาน้อย ได้ส่งนักเรียน จำนวน  12 คน เข้าร่วมอบรมแกนนำ V-star   ที่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ. งาว  จ. ลำปาง  ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2558ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
มอบเสื้อ ชมรมคนรักในหลวง
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
        ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทำพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ในอาทิตย์ ที่ 2สิงหาคม 2558 ณ อาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนนาน้อย เพื่อสร้างความรักความสามัคคี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2558
พฤหัสบดี, 30 กรกฏาคม 2015
       โรงเรียนนาน้อย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
พฤหัสบดี, 30 กรกฏาคม 2015
     โรงเรียนนาน้อย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
พฤหัสบดี, 09 กรกฏาคม 2015
     ครูบุญฤทธิ์ ชาเตียม และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 32 คน เป็นตัวแทนของโรงเรียนนาน้อยร่วมโครงการ บวชป่า ปลูกเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ... อ่านเพิ่มเติม...รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายกฤษดา  นันทวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
ติดต่อสอบถาม ผอ. คลิกที่นี่

ขณะนี้
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
267412
วันนี้วันนี้5
เมื่อวานเมื่อวาน119
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้626
เดือนนี้เดือนนี้898
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด267412