เข้าสู่ระบบ

แบบสำรวจพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจ
ต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่
ของเด็กและเยาวชน อายุ 15 - 19 ปี
ภายในสถานศึกษาในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ

คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
สอบ Pre o-net ม.3, ม.6
อาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2014
   โรงเรียนนาน้อย จัดสอบ Pre o-net  ในระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  8 วิชา         ใน วันที่ 14 และ 16 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.                   รูปภาพ คลิก
รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครอง เทอม 2/2557
เสาร์, 08 พฤศจิกายน 2014
  โรงเรียนาน้อยจัดให้มีการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแตเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประเพณีทานสลากภัต 2557
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาพระพุุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรม ถวายทานสลากภัต ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสนพิธี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
  โรงเรียนาน้อย นำโดยผู้อำนวยการ กฤษดา นันทวาสน์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาน้อย เข้าร่วมงานว้นปิยมหาราช... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่าย crossword 2557
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
สาระภาษาต่างประเทศได้จัด ค่าย crossword ขึ้น ให้ผู้เรียนมีทักษะในการเล่น crossword และ เพื่อเพิ่มพูน ภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว                                  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมสัปดาวิทยาศาสตร์และThailand go green
พุธ, 17 กันยายน 2014
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการ Thailand go green ปี 2557 วันศุกร์ ที่ 12 ก.ย. 57 เวลา 13.00-16.00 - การประกวดพิธีกรให้ความรู้ "ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ พลังงานทดแทน นำโรงเรียนสู่สังคมสีเขียว" -... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แข่งขันทักษะวิชาการ สหวิทยาเขต น่าน 1
อาทิตย์, 24 สิงหาคม 2014
 โรงเรียนนาน้อย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ วิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา "สหวิทยาเขตน่าน 1" ในระหว่างวันที่ 22 - 23 ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายคอม 2557
อาทิตย์, 24 สิงหาคม 2014
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ ได้จัดค่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน เพือพัฒนานักเรียนในด้าน กราฟิก และมัลติมีเดีย ขึ้น ในระหว่างวันที่ 10- 12... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มอบทุนการศึกษา
จันทร์, 18 สิงหาคม 2014
   มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อการกุศล มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ที่มอบทุนแก่นักเรียนโรงเรียนนาน้อยโดยมีนักเรียนที่ได้รับดังนี้ 1.เด็กหญิงสุภนิดา ... อ่านเพิ่มเติม...รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายกฤษดา  นันทวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
ติดต่อสอบถาม ผอ. คลิกที่นี่


ขณะนี้
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
239226
วันนี้วันนี้98
เมื่อวานเมื่อวาน108
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้623
เดือนนี้เดือนนี้2965
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด239226