เข้าสู่ระบบ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
ค่ายคอมพิวเตอร์ 59
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2016
           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ จัดการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2559 เพือพัฒนานักเรียนในด้าน กราฟิก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
    โรงเรียนนาน้อยโดยสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและห้องงานห้องสมุดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดจัดขึ้นในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๔๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
ผู้บริหารและคณะครู ได้เข้าร่วม Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรูปภาพทั้งหมด คลิก
รูปภาพ
อบรม dlit
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
      โรงเรียนนาน้อย จัดอบรม dlit ให้กับคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดขึ้นในวัน 2-3 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องคอม 1 โดยคณะวิทยากรจากครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
   โรงเรียนนาน้อยเข้าร่วมกิจกรรม"โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
    โรงเรียนนาน้อย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรม อาทิ งานปักผ้า ร้องเพลงประสานเสียง กรีฬา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2559
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
        โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 5 เล่มในวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 15.30 น. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
       กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2559 ณ สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน อ.นาน้อย จ. น่าน โดยมีวัตถุประสงค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 59
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
       โรงเรียนนาน้อยร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชน ในอำเภอนาน้อยดำเนินการจัดวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันอาคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนาน้อยภาพกิจกรรม คลิกรูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...

ขณะนี้
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
289081
วันนี้วันนี้2
เมื่อวานเมื่อวาน55
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้316
เดือนนี้เดือนนี้1456
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด289081