เข้าสู่ระบบภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
มัธยมน่านเกมส์ 58
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
   สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
เสาร์, 07 พฤศจิกายน 2015
     โรงเรียนนาน้อยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและให้ผู้ปกครองได้พบปะครูที่ปรึกษา ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ถวายทานสลากภัตประจำปี 2558
ศุกร์, 30 ตุลาคม 2015
    สาระสังคมศึกษาโรงเรียนาน้อย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง คือการถวายทานสลากภัต โดยมีวัตถูประสงค์เพื่อ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสนพิธี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
บรรยากาศเลือกชุมนุมวิชาชีพ
จันทร์, 26 ตุลาคม 2015
   โรงเรียนนาน้อย เปิดให้นักเรียนเลือกชุมนุมวิชาชีพ ที่นักเรียนสนใจ จำนวน 47 ชุมนุมวิชาชีพ ในวัน พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันปิยมหาราช 2558
จันทร์, 26 ตุลาคม 2015
                โรงเรียนนาน้อย นำโดยผู้อำนวยการ กฤษดา นันทวาสน์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานวันปิยมหาราช... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรีฑาสี 2558
จันทร์, 28 กันยายน 2015
     โรงเรียนนาน้อยจัดการแข่งขันกรีฑาสีประกอบด้วย คณะนักเรียน จำนวน 6 คณะสี ในวันจันทร์                  ที่ 28 กันยายน 2558 ณ สนามโรงเรียนนาน้อยภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ค่ายคอมพิวเตอร์ 58
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ จัดค่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในด้านกราฟิก และมัลติมีเดีย ในระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
พุธ, 12 สิงหาคม 2015
      โรงเรียนนาน้อยประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นาถ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เสาร์, 08 สิงหาคม 2015
     สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาน้อย จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเสียวดอกขาว โรงเรียนนาน้อยภาพกิจกรรม  คลิกรูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายกฤษดา  นันทวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
ติดต่อสอบถาม ผอ. คลิกที่นี่

ขณะนี้
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
271553
วันนี้วันนี้10
เมื่อวานเมื่อวาน80
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้168
เดือนนี้เดือนนี้10
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด271553