เข้าสู่ระบบเกณฑ์การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
คลิกที่นี่แบบสำรวจพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจ
ต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่
ของเด็กและเยาวชน อายุ 15 - 19 ปี
ภายในสถานศึกษาในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ

คลิกที่นี่

ระเบียบการประกวดสื่อ นวัตกรรมการสอน
ตามโครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมการสอน
และยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ประจำปีการศึกษา 2557 สหวิทยาเขตน่าน 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
คลิกที่นี่ 

ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2557

คลิกที่นี่
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
อบรมครูฟิสิกส์
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
 โรงเรียนนาน้อย โดยกลุ่มสาระการเรียรรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง "Active Leaning " ให้กับครูฟิสิกส์ โรงเรียนมัธยมทั่วจังหวัด ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ถวายเทียนพรรษา 2557
เสาร์, 12 กรกฏาคม 2014
      โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรมถวายเทียน พรรษา จำนวน 6 เล่มในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ได้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ( RVP Road Safety Camp )
เสาร์, 12 กรกฏาคม 2014
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โรงเรียนนาน้อย สถานีตำรวจภูธรนาน้อย โรงพยาบาลนาน้อย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2557
ศุกร์, 04 กรกฏาคม 2014
            โรงเรียนาน้อยจัดกิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันอังคารที่่ 1 กรกฏาคม ณ สนามฟุตบอล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร่วมงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย 57
ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014
    โรงเรียนนาน้อยร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชนใน อำเภอนาน้อย จัด ต่อต้านยาเสพติดโลกในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาน้อยภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครอง เทอม 1
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
      โรงเรียนนาน้อยจัดให้มีการประ ชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายวิทยาศาสตร์ 2557
จันทร์, 16 มิถุนายน 2014
    ค่ายวิทยาศาสตร์ โดยกลุมสาระการเรียนรู้ วิทศาสตร์ ค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การทำโครงงาน ในวันที่ 8, 14-15  มิถุนายน 2557ภาพกืจกรรมคลิก
รูปภาพ
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
จันทร์, 16 มิถุนายน 2014
โรงเรียนาน้อยจัดพิธีไหว้ครูขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อบูชาครูอาจารย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงรียนนาน้อยภาพกิจกรรมคลิก
รูปภาพ
อบรมคุณธรรม ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2557
อาทิตย์, 01 มิถุนายน 2014
      โรงเรียนนาน้อย จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนระดับช้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 180 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 176 คน ระหว่างวันที่ 30 .31... อ่านเพิ่มเติม...รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายกฤษดา  นันทวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
ติดต่อสอบถาม ผอ. คลิกที่นี่


ขณะนี้
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
222874
วันนี้วันนี้54
เมื่อวานเมื่อวาน129
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้429
เดือนนี้เดือนนี้2460
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด222874