เข้าสู่ระบบ
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
ทดสอบวัดศักภาพการเรียนรู้
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
      โรงเรียนนาน้อย ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2558ภาพกิจกรรม  คลิก
รูปภาพ
แสดงความยินดีกับม.6
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
  ผู้อำนวยการประเทือง ชอบธรรมพร้อมด้วยรองเวธิต ยะติ มอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านการคัดเลือกโควต้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยมิตรประชา
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
    วันที่ 28มกราคม 2558 หน่วยมิตรประชา ของกองทัพอากาศ มาออกหน่วยบริการที่โรงเรียนนาน้อย มีการบริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม เสริมสวย ของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันครู 16 มกราคม 2559
อาทิตย์, 17 มกราคม 2016
   สมาคมครูอำเภอนาน้อย จัดงานวันครู ประจำปี พศ. 2559 ในวันที่ 16 มกราคม 2559... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ต้อนรับผู้อำนวยการ ประเทือง ชอบธรรม
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
        โรงเรียนนาน้อยจัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ ผู้อำนวยการประเทือง ชอบธรรม             ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเสี้ยวดอกขาว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
thailand go green 2558
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
     สาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนนาน้อย ได้จัดนิทรรศการ thailand go green 2558 เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนต่างๆ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2015
       โรงเรียนาน้อยประกอบพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ มณฑลพิธีหน้าเสาธง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.3 ชุดที่2
ศุกร์, 04 ธันวาคม 2015
ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม .3 ปีการศึกษา 2558
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
      โรงเรียนนาน้อยจัดกิจกรรม เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเน ตรนารี ระดับชั้น ม.3 จำนวนทั้งหมด 169 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันเสาร์ที่ 28... อ่านเพิ่มเติม...รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...

ขณะนี้
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
275733
วันนี้วันนี้19
เมื่อวานเมื่อวาน38
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้112
เดือนนี้เดือนนี้479
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด275733