เข้าสู่ระบบ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ คลิกที่นี่

รูปภาพ
อบรมพัฒนาคุณภาพโภชนาการ
พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2016
       โรงเรียนนาน้อยดำเนินการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพโภชนาการสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายคณิตศาสตร์ 2559
จันทร์, 26 กันยายน 2016
       โรงเรียนนาน้อยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดให้มีการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ อาคารเสี้ยวดอกขาว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
จันทร์, 05 กันยายน 2016
              โรงเรียนาน้อยจัดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559ภาพกิจกรรม คลิก
รูปภาพ
สพม.37 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศุกร์, 02 กันยายน 2016
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยกลุ่มนิเทศ ได้ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนนาน้อย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559ภาพกิจกรรม ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรม 12 สิงหา 2559
ศุกร์, 02 กันยายน 2016
     เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปลูกหญ้า
ศุกร์, 02 กันยายน 2016
        โรงเรียนนาน้อยนำโดยท่านผู้อำนวยการประเทือง ชอบธรรม คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันปลูกหญ้าบริเวณสนามหน้าเสาธงเนื่องจากมีการปรับปรุงสนามใหม่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ค่ายคอมพิวเตอร์ 59
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2016
           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ จัดการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2559 เพือพัฒนานักเรียนในด้าน กราฟิก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
    โรงเรียนนาน้อยโดยสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและห้องงานห้องสมุดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดจัดขึ้นในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๔๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
ผู้บริหารและคณะครู ได้เข้าร่วม Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรูปภาพทั้งหมด คลิกรูปภาพ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2016
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย :     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ชื่อผู้รายงาน :     นางสุดาพร  เหรียญพิมาย           รายงานการศึกษาครั้งนี้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา      นางปริยากร  คำส่างสถานศึกษา    โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37บทคัดย่อ     ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเ...
จันทร์, 21 เมษายน 2014
โดย นางสุพัฒตา  โนทะนะบทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                      โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา                       เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร, 04 มีนาคม 2014
โดย นางแสงดาว  ปัญญาวงค์ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากไฟล์ ด้านล่าง
รูปภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล...
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้ศึกษา                      นายเรืองเดช ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย
จันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2014
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์โรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2013
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่านโดยนายเวธิต  ยะติโรงเรียนนาน้อย สพม.37
รูปภาพ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013
โดย นางสาวประไพรัตน์  ลำใจชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา : นางประไพรัตน์  แสงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนนาน้อย ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดการสอน รายวิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พุธ, 26 กันยายน 2012
โดยนายบัญชา  ตาดีครู คศ.2โรงเรียนนาน้อยอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง "กลอนกานท์งานร้อยกรอง" ชุดที่ 2 ครรลองคำไวพจน์ วิชา ท 33101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จันทร์, 17 กันยายน 2012
โดย นางประภัสสร  อัทธยศ ครู คศ.2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน คำไวพจน์ หมายถึง คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ - คน   บ้าน -  เรือน  รอ - คอย  ป่า - ดง เป็นต้น บางครั้งก็เรียกว่าคำพ้องความ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖ : ๑๐๙๑) ช่อประยงค์ (๒๕๔๕:... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน"
พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012
บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง        :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน(ค21101)                                เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ชื่อผู้ศึกษา    :     นางนันทวัน  แดงฟู ปีที่ศึกษา      :     2554   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
          สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ“การศึกษา“แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งการศึกษาระบบในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BestPractices ผู้บริหาร
ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2011
โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ - น่าน) มีจำนวนนักเรียน  1,293  คน ได้จัดโครงการมัธยมศึกษาปฏิบัติการเพื่ออาชีพ  หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5"
จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2011
ชื่อผลงาน                รายงานการสร้างและทดลองใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ ผู้รายงาน                  ... อ่านเพิ่มเติม...

ขณะนี้
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
293084
วันนี้วันนี้7
เมื่อวานเมื่อวาน85
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้454
เดือนนี้เดือนนี้1989
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด293084