สอบสัมภาษณ์ EIS และมอบตัวนักเรียนใหม่
ห้องเรียนออนไลน์เข้าสู่ระบบ