ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่

alt

   โรงเรียนาน้อย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ที่เข้ากลางคัน เพือชี้แจงถึง ระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ให้นักเรียนใหม่ได้รับทราบ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ. อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนาน้อย
                                                                                      ภาพกิจกรรม  คลิก