ค่ายคอมพิวเตอร์ 59

alt

           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ จัดการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2559 เพือพัฒนานักเรียนในด้าน กราฟิก และมัลติมีเดีย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ภาพกิจกรรม  คลิก