ค่ายคอม 61

alt

             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ จัดให้มีการเข้าค่ายให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนในด้าน กราฟิกและมัลติมีเดีย ณ ห้องคอม อาคารสิริคุณากร